email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Tính toán hiệu quả Điện mặt trời

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google
Tính toán sản lượng điện thu được khi lắp đặt hệ thống Điện mặt trời như sau:

1. Vị trí lắp đặt

Vui lòng nhập tọa độ của công trình Điện mặt trời dự kiến triển khai. Lưu ý: hiện hệ thống chỉ hỗ trợ các vị trí nằm trên lãnh thỗ Việt Nam.

hoặc chọn vị trí từ bản đồ

Thông tin vị trí: Chưa được chọn

2. Công suất tấm Pin năng lượng mặt trời

Công suất cả dàn Pin năng lượng mặt trời 3300 Wp
Diện tích tối thiểu cần để lắp đặt tấm Pin năng lượng mặt trời là 19 m2.

3. Kết quả

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục:
Đăng nhập bằng Google

4. Các tính toán mẫu

Kết quả mẫu cho 3 kWp tại Long Biên, Hà Nội
Kết quả mẫu cho 200 kWp tại Long Biên, Hà Nội