email icon hotro@diensach.com facebook icongoogle icon Tiếng Việt English

Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc

Quy mô: 178 kWp
Địa điểm:
Chủ đầu tư: Anh Thiềm
Thời điểm triển khai: Tháng 06 năm 2020
Dự án bao gồm:
- 540 tấm pin năng lượng mặt trời 330 Wp;
- 3 inverter hòa lưới
- Sản lượng cam kết hàng năm: 207.000 kwh (Điện Sạch tham gia đầu tư và vận hành)
Hệ thống tạo ra hướng chăn nuôi bền vững, giảm thiểu rủi ro cho chủ đầu tư. Khi ngành chăn nuôi gặp rủi ro thị trường, hay dịch bệnh, chủ trang trại vẫn có nguồn thu bền vững nhờ tiền bán điện cho EVN hàng tháng
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc
  • Trang trại chăn nuôi anh Thiềm - Đồng Lạc